درخواست نمایندگی

درخواست نمایندگی

[]
1 Step 1
بخش مدیر فروشگاه
نام و نام خانوادگی
شماره تماس
سال تولد
سال
محل تولد
نشانی محل سکونت
بخش آدرس فروشگاه
تلفن
فکس
شهر
آدرس دقیق
بخش مشخصات فروشگاه
نام فروشگاه
تاریخ تاسیس
سال
متراژ فروشگاه
متراژ ویترین
متراژ انبار
نوع مالکیت
بخش سابقه فعالیت
مجوز فعالیت
شماره جواز فعالیت
تاریخ جواز کسب
سال
نمایندگی سایر شرکت ها
زمینه اصلی فعالیت
برآورد خرید ریالی در ماه
Previous
Next