مقالات

٢۵ پيشنھاد برای اتاق خواب محبوب شما قسمت اول

توسطtahlil negar |1396-03-06 |0 Comments | مقالات | , , , , , , , ,

٢۵ پيشنھاد برای اتاق خواب محبوب شما – قسمت اول

کلاسيک و شيک: آبی سرد و بنفش سنبلی رنگ ھای طبيعی ھستند که در این اتاق خواب آرام انتخاب شده است که می تواند موجب سردی اتاق شود اما با حضور رنگ سفيد و قھوه ای تيره که تا اندازه ای موجب گرمی اتاق شده اند، به تعادل رسيده اند

ما از ميان تمام اتاق خواب ھای با سبک مدرن و یا سنتی ٢۵ مورد را بر گزیدیم تا برای داشتن اتاق خوابی زیبا به شما کمک کنيم.

1) کلاسيک و شيک: آبی سرد و بنفش سنبلی رنگ ھای طبيعی ھستند که در این اتاق خواب آرام انتخاب شده است که می تواند موجب سردی اتاق شود اما با حضور رنگ سفيد و قھوه ای تيره که تا اندازه ای موجب گرمی اتاق شده اند، به تعادل رسيده اند ▪

چرا آنرا دوست داریم : مبلمان کلاسيک اگر ھماھنگ با سبک مدرن نباشد می تواند به زیبایی اتاق لطمه بزند، رنگ قھوه ای تخت و طرح ھای ھندسی و تاج تخت بلند و رنگ ھای بکار رفته ھمگی موجب جذابيت بيشتر این اتاق شده اند.

2) تقاطع شرق و غرب: تقارن و تناسب در اجزای این اتاق خواب کاملا ًبر گرفته از طراحی شرقی می باشد، اما چوب خود رنگ و چرم مصنوعی به کار رفته شده ما را به ھنر غربی می کشاند چرا آن را دوست داریم : در فضای زیر الھامی از چندین سبک رامی توان دید، بافت ھای طبيعی به کار رفته شده و تقارن آنھا و رنگ مایه مسی پرده ھا و دیگر اجزای اتاق ھمگی به زیبایی و منحصر به فرد بودن اتاق کمک کرده اند.

3) تخت خوابی با چھار دیرک در چھار گوشه آن: در اولين نگاه پوستر ھای قاب شده بای تخت توجه را به خود جلب می کنند. راحت ترین راه برای خلق فضایی دراماتيک، زیبا و مدرن انتخاب مبلمان بزرگ سایز می باشد. ▪ چرا آنرا دوست داریم : تخت خواب با رنگ ھای طبيعی و خاص خودش باعث ایجاد فضایی آرام و ایستا و بی جنبش شده است، رنگ دلفریب دیوار(بنفش کم رنگ؟ خاکستری؟ خاکستری مایل به قھوه ای؟) و رنگ آجری لحاف روی تخت بسيار ماھرانه و فریبنده انتخاب شده است

4) سبکی کاملا ًشخصی: تخت، نيمکت، ميز ، بالشتک ھا و تاج تخت ترکيبی دارند که موجب گرایش اتاق به سمت افقی (فروتن و لطيف) شده اند که احساسی از نيمه ھای قرن را به ما می دھند. وسایل کنار تخت کمی از حالت افقی کاسته که باعث دلچسب شدن فضا می شود. ▪ چرا آنرا دوست داریم : اثاثيه موجود در اتاق حالتی افسانه ای به اتاق داده اند.ترکيب زیبایی از منسوجات و مبلمان سبکی منحصر به فرد را خلق می کند که در ھيچ فروشگاھی به ھيچ قيمتی پيدا نخواھد شد.

5) پوششی ظریفانه: این تخت خواب مجلل با یه ھایی از روتختی ھای زیبا پوشيده شده است که ھر کدام لطيف تر و زیباتر از قبلی می باشد. ▪ چرا آن را دوست داریم : بافت ھای بسيار زیبا که بر روی تخت مشاھده می شود مثل تاج تخت با روکش زبر کتانی، بالشتک ھای زیبای ابریشمی لطيف با صندلی دو نفره با روکش موھری ترکيبی زیبا ایجاد کرده اند. طرح و رنگ ھميشه در دکوراسيون مھم ھستند اما جذابيت این اتاق به وجود بافت ھای متعدد می باشد که جلوه ای فوق العاده به آن داده است

6) گرم و مدرن: روتختی سفيد و لوازم موجود در اتاق در تضاد با دیوار قھوه ای ھستند تا اتاق خواب را فضایی مرموز و مھيج نشان دھند. بالشتک ھای رنگارنگ کانون توجه در اتاق می باشند. ▪ چرا آنرا دوست داریم : اتاق ھای بزرگ فضای خوبی برای ترکيب انواع سبک ھا مھيا می کنند. دراین اتاق، رنگ ھای زمينی، روتختی زیبا و ھنر ھای دستی فضایی کامل ایجاد کرده اند که کاملا ًمناسب و امروزی می باشند

7) ساده و شيک: آبی مه آلود دیوارھا جو آرامی را در این اتاق با شيوه ای زنانه و بصيرانه خلق کرده است. گلچينی از مبلمان بسيار مدرن و عالی فضایی شخصی و جذاب به اتاق داده اند. ▪ چرا آن را دوست داریم : کف با رنگ تيره انعکاسی از رنگ قھوه ای سقف است که بسيار گيرا و غير منتظره می باشد و با چھل چراغ آویزان شده بسيار شيک تر و صميمی تر شده است.

8 (بدون تجمل گرایی: انتخاب ماھرانه مبلمان و رنگ بندی خنثی فضایی بسيار شيک ایجاد کرده است و قرار دادن تخت به صورت مورب و اثاثيه بزرگ سایز فضا را خاص و دراماتيک کرده است. ▪ چرا آنرا دوست داریم : ترکييب زیبای رنگ سفيد و قھوه ای و نوع اثاثيه، بسيار با ھم منطبق ھستند که مایه ی شگفتی فرد می شود

9) استراحت گاھی حکيمانه: رنگ پرده ھا،تاج تخت و دیوارھا زمينه ای آرام را ارائه داده اند که با رنگ سفيد ساده کتانی لوازم موجود اتاق را به سمت آرامش کشانده است. ▪ چرا آنرا دوست داریم : یک انتخاب عالی برای اتاق خواب رنگ ھای محدود برای دکوراسيون آن می باشد. تنھا نقشی که می توان یافت طرح راه راه بالشتک ھای روی تخت است که بسيار ھماھنگ با سفيدی تخت می باشد.

10) ترغيب برای خواب: دراین اتاق،تخت خواب نقش اول را دارد، این در حالی است که وسایل اتاق محدود است. تخت با سادگی خود بسيار عالی در برآمدگی سقف جای گرفته است و توجه را به سمت خود می کشاند. ▪ چرا آن را دوست داریم : رنگ بسيار ساده دیوار و تخت و تزئينات بکار رفته به معماری اتاق اجازه می دھد که خودی نشان دھد.

11) ساده اما شاھانه: این اتاق خواب گویی برای پادشاه تزئين شده اما شما ھم می توانيد در آن اقامت کنيد! تاج تخت بسيار بزرگ بسيار عالی با روتختی مخملين گرم و نرم با رنگ گرم جفت شده است.٢ صندلی کوچک در پای تخت بر این لطافت و ظرافت افزوده و به شما پيشنھاد می کند کفش خود را درآورده واستراحتی کنيد. ▪ چرا آن را دوست داریم : درخشندگی کاغذ دیواری گلدار و ھمانگی رنگ ھا بر دولتمندی اتاق افزوده است

12) جای خواب شيک: ٢ آینه بلند در دو طرف تخت، چراغ خواب ھای منحصر به فرد و ميزھای کنار تخت با سبک امروزی و تقارن موجود در آن،سنت و مدرنيته را درھم آميخته است. ▪ چرا آن را دوست داریم : قسمتی از این پنجره وسيع با صفحه ای مات پوشيده شده است که می تواند ھم اجازه دھد که نور کافی به اتاق وارد شود ھم به تخت حالتی دنج داده است.

14 (طرح ھای شاد: رنگ قرمز و صورتی بالشتک ھا و کاغذ دیواری آبی با طرح شبکه ای زمينه جذابی را برای یک تاج تخت راه راه و بلند آماده کرده است. ▪ چرا آنرا دوست داریم : ترکيب قرمز و سفيد و آبی و… و صورتی؟؟ ریسکی می باشد که در این اتاق شده است، متفاوت بودن و ترکيب رنگ ھای غير منطقی که به نظر ھماھنگ نيستند گاھی فضاھایی منحصر به فرد به وجود می آورند.

14 (رنگ ھای گرم: در این اتاق با انتخاب تخت خواب صورتمه ای و کنار تخت ھایی که گویی ورم کرده اند کمی از حالت سنتی فاصله گرفته اما با انتخاب فرشی با طرح کلاسيک و عکس ھای بای تخت به تعادل رسيده است. گل ھای تازه در اتاق توجه ھر بيننده ای را به خود جلب می کند. ▪ چرا آن را دوست داریم : اثاثيه بزرگ سایز این اتاق کوچک را بزرگتر نشان می دھد.

ادامه را در مطلب بعد بخوانید….

12 قدم تا دکوراسيون اتاق خواب کودکان قسمت دوم

توسطtahlil negar |1396-03-04 |0 Comments | مقالات | , , , , , , , ,

12 قدم تا دکوراسيون اتاق خواب کودکان – قسمت دوم

تقویت این حس باعث می شود بعدھا در دوران بلوغ و نوجوانی، بچه ھا به والدین، اقوام و دوستانشان اھميت بيشتری بدھند و خلاصه این که مھربان تر بار بيایند.

تقویت این حس باعث می شود بعدھا در دوران بلوغ و نوجوانی، بچه ھا به والدین، اقوام و دوستانشان اھميت بيشتری بدھند و خلاصه این که مھربان تر بار بيایند. قفسه ای بدون در و با اندازه ای قابل تنظيم در اختيار کودک بگذارید تا چيزھایی مثل اسباب بازی، ماکت ماشين و ھواپيما، کتاب و دفتر، وسایل ورزشی، لوازم صوتی و تصویری، لوازم نقاشی و چيزھایی از این قبيل را در آن نگھداری کند. چنين قفسه ای می تواند یک مکان دردسترس و مناسب در دکوراسيون اتاق کودک محسوب شود. این قفسه ھا البته باید روی دیوار ثابت شده باشند تا اگر احياناً کودک از آن بالا رفت، قفسه ھا روی خودش برنگردند. ضمناً از نصب قفسه ھایی که درھای شيشه ای دارند، نيز باید پرھيز کنيد. برای این که اتاق کودکان در آینده ھم مورد استفاده قرار بگيرد، بھتر است یک مبلمان ساده و کاربردی را در نظر بگيرید و اگر در مبلمان، چوب به کار رفته است، دقت کنيد که حتماً یه تثبيت کننده سيلر نيز به آن زده شده باشد. یکی از قوانين مھم در دکوراسيون اتاق کودک، سھولت در امر نگھداری، نظافت و مراقبت از اجزای آن است. ھنگام انتخاب لوازم، حتماً این نکته را در نظر داشته باشيد که باید اجزای این اتاق به راحتی قابل شستشو و ضد لک باشند. در انتخاب کف پوش مناسب برای اتاق کودک دقت کنيد. موکت ھای بادوام و قاليچه ھای قابل شستشو و انعطاف پذیر (به شرطی که فکری برای نلغزیدنش کرده باشيد) از جمله کف پوش ھای مناسب برای اتاق کودکان به حساب می آیند. بھتر است ھنگام خرید این نوع کف پوش ھا، رنگ ھای روشن و طرح ھای ساده را انتخاب کنيد، چرا که معمولاً کودکان، با توجه به رشد سریعشان، از طرح ھا و رنگ ھای تند و گرم، زودتر خسته می شوند. ھنگام انتخاب تخت خواب برای کودکان، شرایط سنی آن ھا را حتماً در نظر بگيرید. اگر می خواھيد برای نوزادتان تخت خوابی تھيه کنيد، بھتر است نوعی را انتخاب کنيد که فاصله بين نرده ھای محافظش حداکثر ۶ سانتی متر باشد تا ایمنی نوزاد به خطر نيفتد. این نرده ھای محافظ باید به اندازه ای بالا بيایند که نوزاد نتواند به راحتی از تخت خارج شود. از گذاشتن وسایل نوک تيز و ميله مانند در اتاق خواب کودکان اجتناب کنيد، چراکه ممکن است بچه ھا موقع بازی کردن، با یکی از این وسایل برخورد کنند و مشکلی برایشان ایجاد شود. نور اتاق کودک باید ملایم و غير مستقيم باشد. برای این کار، می توانيد از انواع نورھای بازتابی یا پخش شونده استفاده کنيد تا چشم کودک آزرده نشود. یادتان باشد درمکانی که اختصاص به فعاليت ھای کودک دارد، نوری جداگانه تعبيه کنيد و حتماً از نورھای تزئينی ھم در دکور اتاق کودکان بھره ببرید. می توانيد انواع چراغ ھای تزئينی ریز را نيز در جایی از اتاق قرار بدھيد تا فضای خاصی را برای سرگرمی و تفریح کودکان ایجاد کرده باشيد. برای پوشش پنجره ای اتاق کودکان، توصيه می شود از کرکره ھا یا شاترھا استفاده کنيد؛ که ھم تنظيم نور و جریان ھوا به وسيله آن ھا به سھولت امکان پذیر است، ھم چين دار و دست و پاگير نيستند. در انتخاب پوشش دیوارھا حتماً ایده و سليقه کودک را در نظر داشته باشيد، چراکه بچه ھا بيشتر فعاليت ھایشان را در اتاق خوابشان انجام می دھند. یادتان باشد که برای رنگ آميزی دیوارھا ھم از رنگی استفاده کنيد که مورد علاقه کودک است. با این کار، ھم به شکل گيری شخصيت فرزندتان کمک کرده اید، ھم زمينه را برای آرامش بيشتر او فراھم آورده اید.

دوازده قدم تا دکوراسيون اتاق خواب کودکان قسمت اول

توسطtahlil negar |1396-03-02 |0 Comments | مقالات | , , , , , , ,

12 قدم تا دکوراسيون اتاق خواب کودکان  قسمت اول

 آرامش، یک حس درونی است اما وقتی از آرامش در دنيای بيرونی حرف به ميان می آید، دکوراتورھا می گویند آرامش آدم ھا از اتاق خوابشان شروع می شود.

آرامش، یک حس درونی است اما وقتی از آرامش در دنيای بيرونی حرف به ميان می آید، دکوراتورھا می گویند آرامش آدم ھا از اتاق خوابشان شروع می شود. می پرسيد چرا؟ روشن است، چون اتاق خواب ھر شخص یعنی فضای خصوصی زندگی اش، که اگر متناسب با نيازھای روحی و جسمی او آراسته شده باشد، فعاليت ھای روزمره را برایش آسان می کند و باعث می شود آدم با آرامش بيشتری در فعاليت ھای روزانه اش حضور پيدا کند.

اما قبل از اقدام به دکوراسيون اتاق خواب، لااقل باید به این ٣ سؤال پاسخ داد:

ـ قرار است اتاق خواب را برای چه کسی (و با چه سنی) دکور کنيد؟

ـ درباره روحيات و خلقيات صاحب اتاق چه می دانيد؟

ـ چه سبکی را با سليقه او مناسب و ھماھنگ می دانيد؟

قطعاً اتاق خوابی که قرار است برای یک نوزاد دکور شود، حال و ھوایش بسيار متفاوت است با اتاق خوابی که مثلا ًقرار است برای پسر ١۶ ساله ای که عاشق سينما و فوتبال است، دکور شود. با در نظر گرفتن چند نکته ساده می توانيد طراحی موفق و ایده آلی برای اتاق خواب کودکان داشته باشيد. فراموش نکنيد که اتاق خواب برای کودکان، نه تنھا جایی برای خوابيدن، بلکه یک قلمروی استثنایی است که انجام ھر فعاليتی در آن برای بچه ھا امکان پذیر است. این ١٣ نکته را به خاطر بسپارید. برای انتخاب رنگ اتاق خواب کودک، ترجيحاً بروید سراغ رنگ ھای بدون سرب. با استفاده از رنگ ھای شاد در رنگ آميزی اتاق کودک و با استفاده از تکنيک ھای نقاشی روی دیوار، می توانيد اتاق او را به یک سرزمين افسانه ای تبدیل کنيد. برای مثال، می توانيد از شخصيت ھای کارتونی مورد علاقه اش اش یا موضوعات برگرفته از کتاب ھای داستانی اش روی دیوارھا نقاشی کنيد یا روی سقف اتاق خواب کودک، آسمانی پر از ابرھای پنبه ای یا کھکشانی پر از ستاره بکشيد. با این کار، علاوه بر ایجاد فضایی شاد و سرگرم کننده، زمينه را برای پرورش خلاقيت او نيز آماده کرده اید. اختصاص دادن بخشی از اتاق به سرگرمی ھا و فعاليت ھای روزانه کودک، باعث شکوفایی استعدادش می شود. مثلا ًمی توانيد روی یکی از دیوارھا تابلویی از جنس چوب پنبه نصب کنيد تا فرزندتان بتواند نقاشی ھا و پوسترھای مورد علاقه اش را با پونز به آن بزند تا بتواند ھر روز روی دیوار اتاقش مجموعه ای از چيزھای مورد علاقه اش را ببيند. بچه ھا ذاتاً به گردآوری اشيا و جمع کردن عکس ھای مورد نظرشان علاقه مندند. با نصب این تابلو، آن ھا جایی برای این کار پيدا می کنند و ضمناً از ریخت و پاش ھای اضافی ھم جلوگيری می شود. خوب است کودک را به جمع آوری و نمایش عکس ھای خانوادگی تشویق کنيد. بچه ھا می توانند با ھمان تابلوی چوب پنبه ای و پونزھا (که در شماره ٢ توضيح داده شد)، نمایشگاه عکسی را مطابق با سليقه خودشان و در اتاق خود شان ترتيب بدھند.

ادامه را در مطلب بعد بخوانید…….

اتاق خواب و چیدمان اتاق و سقف کاذب آن

توسطtahlil negar |1396-02-31 |0 Comments | مقالات | , , , , , , , ,

اتاق خواب و چیدمان اتاق و سقف کاذب آن

اتاق خواب و نحوه چیدمان و دکور آن بسیار مهم می باشد ، زیرا افراد در آن استراحت می کنند بنابراین دکور آن باید باعث ایجاد آرامش و نشاط در افراد شود

اتاق خواب و نحوه چیدمان و دکور آن بسیار مهم می باشد ، زیرا افراد در آن استراحت می کنند بنابراین دکور آن باید باعث ایجاد آرامش و نشاط در افراد شود

در زیر راه کار های کلیدی و پر کاربرد آورده شده است تا شما با به کار بردن آن ها یک دکور زیبا برای اتاق خوابتان ایجاد کنید .

راه کار 1 – نکاتی در مورد تخت خواب :

1 -1 ) یک نقطه مرکزی در اتاق خواب در نظر بگیرید و به عنوان نقطه کانونی انتخاب کنید سپس تخت خوابتان را در این نقطه قرار دهید و بقیه وسایل را در اطراف آن بچینید .

این کار باعث می شود یک دکور بسیار مدرن برای اتاق خوابتان ایجاد کنید .

1 – 2 ) تشک رویی تختتان را بر اساس رنگ دیوار ها و کف پوش انتخاب کرده و حتی الامکان از تشک های تو پر و پشم شیشه که نمای زیبایی به اتاق خوابتان می بخشد ، استفاده نمایید .

1 – 3 ) اگر ارتفاع تخت خوابتان کوتاه می باشد و شما را اذیت می کند بهتر است از پله های عمودی برای افزایش ارتفاع آن استفاده نمایید . هرگز از وسائلی نظیر آجر و یا سنگ برای بالا بردن ارتفاع تخت خواب استفاده نکنید .

1 – 4 ) اگر دوست داشته باشید ، می توانید با یک پارچه حریر بسیار نرم و زیبا به دور تخت خوابتان نصب کنید به این ترتیب که چوب پرده ها را به سقف اتاق نصب کنید سپس پارچه حریر را از یک نقطه به هم وصل کنید و از آن نقطه ، پارچه را در چهار طرف تخت پهن کنید .

با این کار جلوه بسیار زیبایی به اتاق خوابتان می دهید .

1 – 5 ) برای تزئین تخت خواب می توانید از بالش ها و کوسن های زیبا با طرح های جذاب و هماهنگ با رنگ دیوار ها ، کف پوش و پرده ها استفاده کنید

حتما لازم نیست آن ها را مرتب بر روی تخت بچینید ، می توانید آن ها را نا مرتب بر روی تخت خواب قرار دهید .

راه کار 2 – رنگ دیوار و سقف کاذب اتاق خواب :

رنگ دیوار و سقف کاذب اتاق خواب باید لایت و کم رنگ باشد نظیر رنگ های کرم و … از به کار بردن رنگ های  تند برای سقف کاذب و دیوار مانند قرمز خودداری کنید زیرا این رنگ ها در روحیه شما تأثیر گذاشته و روحیه شما را خشن می کند اما بر عکس استفاده از رنگ های لایت و کم رنگ باعث آرامش روحیه شما می گردد .

البته توجه به این نکته ضروری می باشد رنگ دیوار و رنگ سقف کاذب باید با رنگ کف پوش، رنگ وسایل اتاق خواب و رنگ پرده ها هماهنگ باشد .

راه کار 3 – وسایل و رنگ آن ها شما را باید تحت تأثیر خود قرار دهند :

وسایل اتاق خواب و رنگ آن ها باید طوری باشد که شما را به سمت اتاق خواب جذب کنند و شما از بودن در اتاق لذت ببرید ، بنابراین هنگام خرید وسایل دقت کنید که حتما شما آن ها را با علاقه و میل انتخاب کنید و اجباری در خرید آن ها نداشته باشید .

راه کار 4 – ساختن یک اتاق خواب رؤیایی و سقف کاذب رویائی :

برای ایجاد یک اتاق خواب رؤیایی و سقف کاذب رویائی و بسیار خاص باید شما ایده خلاقانه خود را به کار ببندید و با استفاده از طرح های خاص ولی در عین حال عجیب و غریب یک اتاق رؤیایی و چشم نواز را ایجاد کنید .

استفاده از رنگ سفید در چیدمان و دکور کردن چنین اتاقی بسیار کارا و مفید می باشد .

راه کار 5 – نحوه قرار دادن مبل در اتاق خواب :

بهترین مکان برای قرار دادن مبل در اتاق زیر پنجره می باشد .

بنابراین شما می توانید زیر پنجره اتاق خوابتان یک مبل زیبا که هماهنگ با تخت خوابتان نیز می باشد ؛ قرار دهید وحتی یک میز دکوری زیبا در کنار مبل قرار داده و از آن به منظور گذاشتن وسایل دکوری کوچک و زیبا استفاده نمایید .

راه کار 6 – مکان قرار دادن تلویزیون در اتاق خواب :

خیلی از افراد دوست دارند در اتاق خواب خود تلویزیون قرار دهند ، بهترین کار این است که یک مکانی که در دید نباشد برای قرار دادن تلویزیون استفاده کنید .

می توانید با استفاده از ایده های خلاقانه خود یک مکان زیبا و در عین حال مخفی برای این منظور استفاده نمایید .

راه کار 7 – استفاده از گل های طبیعی برای تزئین اتاق خواب :

در اتاق خواب استفاده از گل های طبیعی بسیار مناسب می باشد زیرا باعث شادابی و طراوت روح شما می شود ، اما خیلی از افراد هستند که به بوی گل های طبیعی حساس هستند بنابراین گل های خشک و مصنوعی بهترین ایده برای استفاده در اتاق خواب چنین افرادی می باشد .

راه کار 8 – ایده استفاده از کلکسیون های شخصی :

بسیاری از افراد بر اساس علاقه شخصی خود کلکسیونی از وسایل نظیر عروسک ، کتاب ، مجسمه و …. جمع می کنند .

شما می توانید این کلکسیون را در گوشه ای از اتاق خوابتان قرار دهید و با دیدن آن ها نظر خود و دیگران را به آن ها جلب کنید .

راه کار 9 – لوستر مناسب برای اتاق خواب در سقف کاذب :

می توانید از لوستر های زیبا برای سقف کاذب اتاق خوابتان استفاده نمایید اما هماهنگی با دکور اتاق خواب ، رنگ پرده ها و کف پوش بسیار مهم می باشد .

حتی می توانید برای ایجاد یک دکور خاص ، بین رنگ لوستر ها و رنگ دیوار ها تضاد ایجاد کنید .

اتاق خواب قسمت دوم

توسطtahlil negar |1396-02-30 |0 Comments | مقالات | , , , , , , , ,

اتاق خواب – قسمت دوم

در اتاق خوابی که مورد استفاده زوج قرار میگیرد باید الگوی رنگی را به صورتی انتخاب کرد که مناسب هر دو نفر باشد پیشنهاد میکنیم رنگ های تیره و یا تند را به کار نبرید

.

در اتاق خوابی که مورد استفاده زوج قرار میگیرد باید الگوی رنگی را به صورتی انتخاب کرد که مناسب هر دو نفر باشد پیشنهاد میکنیم رنگ های تیره و یا تند را به کار نبرید چرا که اینگونه رنگ ها فضای خیلی سنگین و ناخوشایندی ایجاد میکنند برای چنین اتاقی سفید آمیخته ملایم و ملیحی را چون سرخابی ،گلبهی،لیمویی کم رنگ ،ارغوانی ملایم و صورتی برگزینید چرا که رنگ های گرم و آرامش بخشی هستند .

نکاتی در مورد نور در اتاق خواب والدین

1- به هیچ عنوان از نورهای درخشان و خیره کننده استفاده نکنید .

2- می توانید از چراغ هایی با نور قرمز ملایم یا صورتی برای آرامش بیشتر استفاده کنید.

نکاتی در رابطه با طراحی اتاق کودک

برای کودکان اشکالی که از ترکیب سه شکل خالص هندسی (مربع ،مثلث و دایره)ایجاد شده باشند بیشتر از شکل واقعی اشیاء جذابیت دارند فانتزی نمودن اشکال با استفاده از تقسیم آنها به سه شکل ذکر شده موجب شادی کودکان میشود .از شش سالگی کودکان را در چیدمان و انتخاب رنگ ها مشارکت دهید .برای اتاق کودکان قفسه ای بدون در و با اندازه ای قابل تنظیم قرار دهید تا وسایل مانند اسباب بازی ،کتاب و دفتر ،وسایل ورزشی و لوازم نقاشی را در آن نگهداری کنند این قفسه ها میتوانند یک مکان مناسب و در دسترس دراتاق کودک باشد.

میز کار ،میز بازی (بهترین جنس برای وسایل کودک باید ترجیحا از مواد و وسایل طبیعی تهیه شوند چون مداوم در تماس مستقیم با این وسایل میباشند .

نکاتی در مورد رنگ در اتاق کودکان

رنگهای شاد مشتمل بر سه رنگ اصلی زرد ، قرمز،آبی و رنگ های مکمل آنها (سبز ،نارنجی ،بنفش)بیش از رنگ های ترکیبی مورد توجه کودکان است انتخاب رنگ در اتاق کودکان خود از قواعدی جداگانه برخوردار است اتاق خواب نوزادان را بهتر است با رنگ های ملایم و پاستلی آرایش کنیم .اتاق خواب کودکان خردسال و نوجوانان را نیز میتوانیم با رنگ های شاد و پر انرژی تر زینت دهیم

رنگ دوست همیشگی بچه هاست رنگ ها در درجه اول در بینایی بچه ها نقش دارند و همچنین در آرامش ،استراحت و تمرکز او نیز موثر است برای نوزادان تا سن 3سالگی همانطوری که گفته شد از رنگ های ملایم مثل صورتی ، لیمویی،آبی آسمانی و سبز روشن و … استفاده کنید .

از 3 یا 4 سالگی کودک رنگ ها را تشخیص می دهد و می توان با نظر او رنگ ها را انتخاب کرد .همچنین می توان بخشی از دیوار اتاق را با استفاده از رنگ های تند مانند قرمز رنگ آمیزی کرد و به کمک تصاویری مانند حیوانات ،شخصیت های کارتونی ،لوازم ورزشی و … ظاهر اتاق را جذاب تر کنید برای سنین بالاتر درجاتی از طیف های آبی و سبز دارای ارجحیت می باشند برای چنین اتاقی نباید از رنگ های تیره استفاده کرد به نور اتاق توجه خاصی داشته باشید به هنگام مطالعه دچار خستگی چشم  نشوند.

اتاق خواب قسمت اول

توسطtahlil negar |1396-02-30 |0 Comments | مقالات | , , , , , , , , ,

اتاق خواب – قسمت اول

نورپردازی کلی و نور پردازی محاصره شده : این نور پردازی ها را میتوان با کمک وسایل نورپردازی سقفی مانند لوستر یا دیوار کوب هایی که هر کدام نور را رو به پایین منتشر میکنند تامین کرد .

تکنیک نور پردازی برای اتاق خواب

نورپردازی کلی و نور پردازی محاصره شده : این نور پردازی ها را میتوان با کمک وسایل نورپردازی سقفی مانند لوستر یا دیوار کوب هایی که هر کدام نور را رو به پایین منتشر میکنند تامین کرد .

نورپردازی کلی و نور پردازی محاصره شده : این نور پردازی ها را میتوان با کمک وسایل نورپردازی سقفی مانند لوستر یا دیوار کوب هایی که هر کدام نور را رو به پایین منتشر میکنند تامین کرد .

با استفاده از چراغ های دیواری در کنج ها و قسمت های بسیار نزدیک به سقف یک نور پردازی کلی خوب را بدون اینکه فضای زیادی اشغال شود برای اتاق خواب خود تدارک ببیند کنج ها و گوشه ها فضاهای مناسبی هستند تا با استفاده از لامپ های فلورنست در  آنجا فضا را روشن و در مصرف انرژی برق هم صرفه جویی کنید.

نور پردازی کنار تخت خواب :از کلیدهای دیمر یا همان نتظیم کننده های نور در اتاق خوابتان استفاده کنید بدین ترتیب شما میتوانید نور را به دلخواه تنظیم کنید .

کلید چراغ ها را در کنار در ورودی اتاق قرار دهید تا به هنگام وارد شدن و همینطور خارج شدن از اتاق بتوانید چراغ ها را خاموش و روشن کنید کلید چراغ ها را علاوه بر کنار در کنار تخت خواب هم بگذارید بدین ترتیب شما دیگر نیازی به این ندارید که برای خاموش کردن چراغ ها از تخت خواب بیرون بیایید

اگر نور خورشید که از پنجره اتاق داخل میشود مستقیم به صورت شما می خورد و باعث اذیت شما میشود راه کار این است که از پرده های حصیری یا کرکره ای استفاده کنید تا از این مشکل نجات پیدا کنید.

نکاتی در رابطه با طراحی اتاق والدین

در طراحی یک اتاق خواب رمانتیک بهترین راه در نظر گرفتن روحیات و خواسته های زوجی که از اتاق استفاده میکنند می باشد نکاتی که به شما در این زمینه کمک میکنند عبارتند از :

1-مبلمان اتاق را در حد امکان راحت و ساده انتخاب کنید .

2-بر روی میز های کنار تخت یا بر روی میز توالت شمع های معطر قرار دهید

3-از تخت های دارای سلیبان استفاده کنید و حریرها و درایه های زیبا برای آن تهیه کنید .

4-از پارچهای مخمل و حریر قرمز رنگ آلبالویی یا رنگهایی با مایه قرمز استفاده کنید .

5-بر روی تخت کوسن های نرم و زیادی قرار دهید .

6-از عود و سایر خوش بو کنندها استفاده کنید .

ادامه را در قسمت بعد بخوانید……

سرویس خواب مناسب قسمت دوم

توسطtahlil negar |1396-02-30 |0 Comments | مقالات | , , , , , , ,

سرویس خواب مناسب – قسمت دوم

در هنگام خرید تخت، توجه به نوع موادی نیز که تخت از آن ساختهه شده است، اهمیت فراوانی دارد. یکی از انواعی که امروزه طرفدار زیادی دارد، تخت های فلزی است.

تخت خواب های فلزی

در هنگام خرید تخت، توجه به نوع موادی نیز که تخت از آن ساخته شده است، اهمیت فراوانی دارد. یکی از انواعی که امروزه طرفدار زیادی دارد، تخت های فلزی است.
تخت های فلزی نسبت به انواع دیگر مقاوم ترند و امکان خراب شدن و ضربه دیدن آنها کمتر است، در ضمن نسبت به تخت های چوبی، ارزانترند وبیشتر زمانی که زیبایی زیاد مهم نباشد انتخاب میشوند. این تخت ها سنگین هستند.
تخت خواب های کاناپه ای
یکی دیگر از راه هایی که باعث صرفه جویی در فضای خانه و هزینه های مالی می شود، استفاده از کاناپه هایی است که به صورت تخت خواب نیز درمی آیند. این کاناپه ها را در هر قسمت از منزل که می خواهید می توانید بگذارید، هر گاه که میهمان دارید و به فضای بیشتری نیاز دارید، قسمت تخت آن را در زیر کاناپه بگذارید و از آن به عنوان کاناپه استفاده کنید.
این نوع تخت بیشتر برای اتاق های کوچک استفاده می شود، در هنگام خرید آن توجه داشته باشید که از در اتاق به راحتی داخل شود وطوری نباشد که جلوی بسته شدن در را بگیرد.
تشک
اگر شما بد خواب هستید یا خواب کافی ندارید، می توانید نشانه این باشد که شاید تشک شما راحت نیست. خستگی و خواب آلودگی در صبح، به سختی از تخت خواب بیرون آمدن، صبح وکج خلق بودن، نشانه بدخوابی شما است. مطالعات نشان می دهد افرادی که تشک جدیدی را خریداری کرده اند، خواب بهتری را تجربه می کنند…
دیگر این روزها صدای پنبه زن ها را در کوچه های پرازدحام شهرها کمتر می شنویم. دیگر خبری از زدن پنبه های تشک نیست. این روزها کم کم انواع تشک های فنری و اسفنجی روی تخت

خواب خانه ها جای تشک های دست دوز را می گیرند. ما یک سوم عمرمان را روی تشک می گذرانیم چون یک سوم عمرمان را خواب هستیم. با این حساب خرید تشک یکی از خریدهایی است که مستقیما با سلامت در ارتباط است.
تشک های اسفنجی و فنری تشک هایی هستند که اغلب در بازار مصرف دیده می شوند ولی در این بازار هفت رنگ، بازار تشک های تقلبی هم داغ است. تشک های تقلبی همان تشک های «یونولیتی» هستند. این تشک ها بسیار سبک و ارزان قیمت تر از تشک های اسفنجی اند و بیشتر از دو سه ماه عمر نمی کنند.
بعضی از افراد فکر می کنند اگر تشک خیلی سفت باشد بهتر است که این تشک ها طی مدت کمی با چند بار استفاده، شکسته و خراب و غیرقابل استفاده می شوند. این تشک ها به طور معمول در کارگاه های کوچک و بدون مجوز تولید و روانه بازار می شوند. برخی فروشندگان نیز تشک های خود را با اسامی مشابه مارک های معروف سازنده تشک به فروش می رسانند که اصلا کیفیت و استانداردهای یک تشک سالم را ندارند. بعضی دیگر از فروشندگان نیز مارک دوخته شده کنار تشک را پاره و جدا کرده و این تشک ها را به جای تشک های داخلی و خارجی به فروش می رسانند. نمونه دیگری از تقلب در بازار تشک به این شکل است که برخی تولید کنندگان کارگاهی و زیرپله ای، با مراجعه به در منازل و خریداری تشک های فنری دست دوم و قدیمی، این تشک ها را مجددا بازسازی کرده و با رنگ و طرح جدید و استفاده از روکش نو، به جای تشک نو می فروشند. این تشک ها به مرور انواع و اقسام بیماری های پوستی را برای مصرف کنندگان به ارمغان می آورند. شما به عنوان یک مصرف کننده باید بدانید می توانید شکایات خود را پس از خرید چنین تشک هایی با اتحادیه ندافان در میان بگذارید.

چه تشکی استاندارد است؟
اگر قصد خرید تشک دارید باید بدانید یک تشک استاندارد چه ویژگی هایی دارد. اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ویژگی های خاصی را برای یک تشک استاندارد در نظر گرفته است. یک تشک استاندارد باید فنرهای قوی داشته باشد، عایق هایی از الیاف ضد باکتری و ضد حساسیت داشته باشد. نوع پارچه تشک، استحکام و مقاومت آن، نوع دوخت و شرایط آماده سازی و بسته بندی تشک از پارامترهایی است که نشانه مرغوبیت تشک است. که مورد استقبال افراد مسن قرار می گیرند و قیمت بالاتری نسبت به تشک های فنری دارند. تشک های طبی برقی نوع دیگری از تشک های طبی اند که به طور معمول با ولتاژ ۱۲ ولت کار می کنند. این تشک ها برای برطرف کردن دردهای ناشی از آرتروز مفاصل، استخوان و آسیب دیدگی تاندون ها و ماهیچه ها استفاده می شوند همچنین چون قابلیت گرم شدن دارند می توان برای افراد مسن که نیاز به گرم شدن موضعی دارند، از این تشک ها استفاده کرد. تشک های بادی انواعی از تشک ها هستند که به طور معمول برای اوقات فراغت و نیز افرادی که به هر دلیل نمی توانند از تشک فنری معمولی استفاده کنند، خریداری می شوند.

سرویس خواب مناسب قسمت اول

توسطtahlil negar |1396-02-18 |0 Comments | مقالات | , , , , , , , ,

سرویس خواب مناسب – قسمت اول

انتخاب مدل سرویس خواب مناسب فضای خانه از مهم ترین نکاتی است که باید به آن دقت شود . برای هدر ندادن پول در زمان هایی که درآمدها با خروجی ها کمتر تناسب دارد.

انتخاب مدل سرویس خواب مناسب فضای خانه از مهم ترین نکاتی است که باید به آن دقت شود . برای هدر ندادن پول در زمان هایی که درآمدها با خروجی ها کمتر تناسب دارد نیز یک هنر محسوب می شود. بنابراین بهتر است قبل از اقدام به خرید وسایل منزل، با مطالعه و آگاهی از ویژگی های وسیله مورد نظر خود، به این کار اقدام کنید
بیشتر افراد در خرید تخت خواب مشکل دارند و فروشگاه های بزرگی که از انواع تخت ها پر شده اند، انتخاب تخت خواب را مشکل تر کرده است. اما آشنایی با انواع تخت خواب ها و کاربرد هر یک از آنها می تواند کمک خوبی برای کسانی باشد که در انتخاب آن مشکل دارند.
تخت مناسب؛ خواب راحت
بعد از یک روز کاری خسته کننده همه ما به دنبال یک خواب راحت شبانه هستیم. تخت خواب مناسب، مطمئنا در راحتی خواب ما تاثیرگذار است به همین خاطر قبل از خرید تخت خواب، باید مطمئن باشیم که چه نوعی از آن برای ما مناسب است.
راحتی و مدل تخت، هر دو از فاکتورهایی است که هنگام خرید باید به آنها توجه کنید. شاید هنگام خرید از طرح و مدل یک تخت خوشتان بیاید اما به خاطر داشته باشید که مهمتر از همه این ها راحتی شماست. پس به دنبال تختی باشید که در وهله اول راحتی شما را تضمین کند، ضمن اینکه مطابق با سلیقه تان نیز باشد.
در خرید تخت خواب سه موضوع بسیار مهم است
1- راحتی تخت خواب ( بیشتر مربوط به نوع تشک است)

2- زیبایی و ظاهر تخت
3- میزان فضایی که تخت اشغال میکند
انواع تخت خواب
آشنایی با انواع تخت ها به شما کمک می کند که با توجه به خواسته ها و امکاناتی که دارید، تخت دلخواه خود را انتخاب کنید.
اولین ومرسوم ترین نوع تخت خواب ها ، تخت های مدرن وکلاسیک هستند که امروزه در اکثر فروشگاه ها وجود دارد. در این مدل ها به زیبایی و همچنین کارایی تخت توجه فوق العاده ای شده است البته راحتی این نوع سرویس خواب بستگی به نوع تشک ان دارد
تخت خواب های بادی
تغییر شیوه های زندگی در دوره معاصر، موجب تغییرات عظیمی در زمینه الگوهای مبلمان نیز شده است. تخت خواب هایی که با هوا پر می شوند یکی از انواع این موارد هستند که با ضرورت های زندگی معاصر تناسب دارند و راحت و متناسب هستند. وقتی که بچه ها بزرگتر می شوند، نیاز به وسایل بیشتری پیدا می کنند و در نتیجه فضای خانه کاهش پیدا می کند.
با خرید تخت هایی که از باد پر و خالی می شوند می توانید زمانی که به آنها نیاز ندارید، هوای آنها را خالی کنید و در کمد خود نگهداری کنید. این تخت خواب ها برای مسافرت یا زمانی که برایتان میهمان می آید بسیار مناسب هستند.
تخت خواب های طبقاتی
با خرید این نوع تخت، شما در آن واحد دارای دو یا سه تخت خواهید بود که به صورت طبقاتی روی هم قرار گرفته اند. این تخت ها بیشتر برای اتاق های کوچکی طراحی شده اند که فضای خالی برای چند تخت را ندارند.
اینگونه تخت ها را بیشتر برای اتاق بچه ها استفاده می کنند. در خرید این نوع تخت باید به ایمنی آن توجه زیاد داشته باشید. میله های تخت ها باید به هم محکم شده باشند، همچنین تخت بالایی باید دارای حفاظ باشد تا از خطر افتادن جلوگیری کند.
تخت خواب های متحرک
یکی از مواقعی که مشکل کم جایی، خود را به نحو بارزی نشان می دهد، هنگامی است که شما میهمانی دارید که شب نیز پیش شما می ماند. با داشتن تخت های متحرک به راحتی این مشکل حل می شود.
این تخت ها که دور تا دور خود یک حفاظ نیز دارند را می توانید در هر جای منزل خود نصب کنید، به طوری که انگار یک اتاق اضافی در گوشه ای از پذیرایی خود ساخته اید و با رفتن میهمان نیز می توانید آن را جمع کنید و در گنجه ای بگذارید.
ادامه را در مطلب بعد بخوانید…..

نکاتی جالب و کاربردی در مورد یک اتاق خواب رمانتیک

توسطtahlil negar |1396-02-16 |0 Comments | مقالات | , , , , , , ,

نکاتی جالب و کاربردی در مورد یک اتاق خواب رمانتیک

ایجاد یک اتاق خواب راحت و رمانتیک مستلزم رعایت نکاتی در مورد رنگ اتاق خواب،استفاده از سرویس خواب مناسب،چیدمان اتاق خواب و نور کافی برای این فضا می‌باشد.

ایجاد یک اتاق خواب راحت و رمانتیک مستلزم رعایت نکاتی در مورد رنگ اتاق خواب،استفاده از سرویس خواب مناسب،چیدمان اتاق خواب و نور کافی برای این فضا می‌باشد.

در نظر گرفتن احساسات برای ایجاد یک اتاق خواب رمانتیک حائز اهمیت است.برای این منظور می‌توانید از نظر و احساس همسر خود نیز استفاده کنید.

برای داشتن یک اتاق خواب رمانتیک اولین و مهمترین اصل،انتخاب رنگ مناسب است پس لازم در این مورد بسیار حساس و تا حدودی وسواس باشید.

قرمز رنگ عاشقانه و رویایی می‌باشد و بکارگیری روتختی و بالش‌های قرمز در اتاق خواب به ایجاد این فضای عاشقانه کمک می‌کند.سبز وآبی رنگ‌های آرامش بخشی هستند که می‌توانید با آنها حس راحتی و آرامش کنید.

نورپردازی یک راه موثر برای ایجاد احساسات خوب در یک اتاق خواب رمانتیک است.نورپردازی‌های درخشان وروشن با استفاده از آباژورها و چراغ‌های تزئینی زیبا می‌تواند در فرد احساس شور وشادی کند.

سرویس خواب مناسب یکی از ارکان مهم اتاق خواب رمانتیک است.امروزه انواع و اقسام سرویس خواب ها در بازار موجود است. از سرویس خواب های منبتی ساده ویا سلطنتی گرفته تا سرویس خواب های معلق،گرد و مدرن و سرویس خواب های ساخته شده با که می‌توانید بسته به سلیقه خود یکی را انتخاب و با دکور اتاق خواب خود ست کنید.

و در آخرنوبت به چیدمان اتاق خواب می‌رسیم که می‌توان با در نظر گرفتن نورگیر حتی الامکان در سمت راست سرویس خواب،استفتده از کوسن‌های زیبا و ست با روتختی،استفاده از پرده و والان‌های زیبا و متناسب با دکوراسیون اتاق،کمک گرفتن ازآباژورهای کوتاه برروی پاتختی و چراغ‌های تزئینی برروی دیوارها،مبلمان شیک در اتاق خواب به رمانتیک‌ تر شدن اتاق خواب کمک کرد.

سرویس خواب مناسب قسمت دوم

توسطtahlil negar |1396-02-14 |0 Comments | مقالات | , , , , , , ,

سرویس خواب مناسب – قسمت دوم

در هنگام خرید تخت، توجه به نوع موادی نیز که تخت از آن ساختهه شده است، اهمیت فراوانی دارد. یکی از انواعی که امروزه طرفدار زیادی دارد، تخت های فلزی است.

تخت خواب های فلزی
در هنگام خرید تخت، توجه به نوع موادی نیز که تخت از آن ساخته شده است، اهمیت فراوانی دارد. یکی از انواعی که امروزه طرفدار زیادی دارد، تخت های فلزی است.
تخت های فلزی نسبت به انواع دیگر مقاوم ترند و امکان خراب شدن و ضربه دیدن آنها کمتر است، در ضمن نسبت به تخت های چوبی، ارزان ترند وبیشتر زمانی که زیبایی زیاد مهم نباشد انتخاب میشوند. این تخت ها سنگین هستند.
تخت خواب های کاناپه ای
یکی دیگر از راه هایی که باعث صرفه جویی در فضای خانه و هزینه های مالی می شود، استفاده از کاناپه هایی است که به صورت تخت خواب نیز درمی آیند. این کاناپه ها را در هر قسمت از منزل که می خواهید می توانید بگذارید، هر گاه که میهمان دارید و به فضای بیشتری نیاز دارید، قسمت تخت آن را در زیر کاناپه بگذارید و از آن به عنوان کاناپه استفاده کنید.
این نوع تخت بیشتر برای اتاق های کوچک استفاده می شود، در هنگام خرید آن توجه داشته باشید که از در اتاق به راحتی داخل شود و طوری نباشد که جلوی بسته شدن در را بگیرد.
تشک
اگر شما بد خواب هستید یا خواب کافی ندارید، می تواند نشانه این باشد که شاید تشک شما راحت نیست. خستگی و خواب آلودگی در صبح، به سختی از تخت خواب بیرون آمدن، صبح وکج خلق بودن، نشانه بدخوابی شما است. مطالعات نشان می دهد افرادی که تشک جدیدی را خریداری کرده اند، خواب بهتری را تجربه می کنند…
دیگر این روزها صدای پنبه زن ها را در کوچه های پرازدحام شهرها کمتر می شنویم. دیگر خبری از زدن پنبه های تشک نیست. این روزها کم کم انواع تشک های فنری و اسفنجی روی تخت خواب خانه ها جای تشک های دست دوز را می گیرند. ما یک سوم عمرمان را روی تشک می گذرانیم چون یک سوم عمرمان را خواب هستیم. با این حساب خرید تشک یکی از خریدهایی است که مستقیما با سلامت در ارتباط است.
تشک های اسفنجی و فنری تشک هایی هستند که اغلب در بازار مصرف دیده می شوند ولی در این بازار هفت رنگ، بازار تشک های تقلبی هم داغ است. تشک های تقلبی همان تشک های «یونولیتی» هستند. این تشک ها بسیار سبک و ارزان قیمت تر از تشک های اسفنجی اند و بیشتر از دو سه ماه عمر نمی کنند.
بعضی از افراد فکر می کنند اگر تشک خیلی سفت باشد بهتر است که این تشک ها طی مدت کمی با چند بار استفاده، شکسته و خراب و غیرقابل استفاده می شوند. این تشک ها به طور معمول در کارگاه های کوچک و بدون مجوز تولید و روانه بازار می شوند. برخی فروشندگان نیز تشک های خود را با اسامی مشابه مارک های معروف سازنده تشک به فروش می رسانند که اصلا کیفیت و استانداردهای یک تشک سالم را ندارند. بعضی دیگر از فروشندگان نیز مارک دوخته شده کنار تشک را پاره و جدا کرده و این تشک ها را به جای تشک های داخلی و خارجی به فروش می رسانند. نمونه دیگری از تقلب در بازار تشک به این شکل است که برخی تولید کنندگان کارگاهی و زیرپله ای، با مراجعه به در منازل و خریداری تشک های فنری دست دوم و قدیمی، این تشک ها را مجددا بازسازی کرده و با رنگ و طرح جدید و استفاده از روکش نو، به جای تشک نو می فروشند. این تشک ها به مرور انواع و اقسام بیماری های پوستی را برای مصرف کنندگان به ارمغان می آورند.

چه تشکی استاندارد است؟
اگر قصد خرید تشک دارید باید بدانید یک تشک استاندارد چه ویژگی هایی دارد. اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ویژگی های خاصی را برای یک تشک استاندارد در نظر گرفته است. یک تشک استاندارد باید فنرهای قوی داشته باشد، عایق هایی از الیاف ضد باکتری و ضد حساسیت داشته باشد. نوع پارچه تشک، استحکام و مقاومت آن، نوع دوخت و شرایط آماده سازی و بسته بندی تشک از پارامترهایی است که نشانه مرغوبیت تشک است. که مورد استقبال افراد مسن قرار می گیرند و قیمت بالاتری نسبت به تشک های فنری دارند. تشک های طبی برقی نوع دیگری از تشک های طبی اند که به طور معمول با ولتاژ ۱۲ ولت کار می کنند. این تشک ها برای برطرف کردن دردهای ناشی از آرتروز مفاصل، استخوان و آسیب دیدگی تاندون ها و ماهیچه ها استفاده می شوند همچنین چون قابلیت گرم شدن دارند می توان برای افراد مسن که نیاز به گرم شدن موضعی دارند، از این تشک ها استفاده کرد. تشک های بادی انواعی از تشک ها هستند که به طور معمول برای اوقات فراغت و نیز افرادی که به هر دلیل نمی توانند از تشک فنری معمولی استفاده کنند، خریداری می شوند.

Page 1 of 41234