۶ نکته درباره رنگ ھای شاد

۶ نکته درباره رنگ ھای شاد

۶ نکته درباره رنگ ھای شاد

بيشتر دکوراتورھا بر این باورند که استفاده از رنگ ھای شاد در دکوراسيون، زمينه را برای سلامت روان و ارتقای روحيه افراد خانه فراھم می کند.

١ )بيشتر دکوراتورھا بر این باورند که استفاده از رنگ ھای شاد در دکوراسيون، زمينه را برای سلامت روان و ارتقای روحيه افراد خانه فراھم می کند.

٢ )اتاق خوابی را تصور کنید  که ترکيبی از رنگ ھای زرد روشن و سبز، ھمراه با بافت چوبی میباشد . زرد درخشان نه تنھا یک رنگ گرم با احساس و خوشایند است بلکه رنگی است که نور طبيعی را از پنجره ھا باز می تاباند و در ھمه فصول سال، محيط اتاق را روشن و پر نور نگه می دارد. اگر می خواھيد ھر روز پس از بيدار شدن از خواب انرژی کافی داشته باشيد، بھتر است دیوارھای اتاق تان را به رنگ زرد در بياورید.

٣ )رنگ زرد رنگی است که ھيجان، شور و نشاط را به انسان منتقل می کند. استفاده از این رنگ در خانه و اتاق افرادی که به افسردگی ھای خفيف دچار شده اند، بسيار توصيه می شود.

۴)رنگ سبز روشن از دیگر رنگ ها ایست که جنبه بسيار متفاوتی را به نمایش میگذارد. رنگ سبز پرده ھا نیز میتواند فضایی نسبتا کلاسيک را با خود ھمراه آورده اند. رنگ سبز را رنگ زندگی ناميده اند و برای خلق فضایی شاد و زنده از این رنگ استفاده می شود.

۵ )رنگ زرد به راحتی با بافت چوبی ھماھنگی پيدا می کند و فضایی زیبا می آفریند پارتيشن چوبی راه راه، ھمان قدر که برای اتاق خواب کاربردی است عنصری دکوراتيو نيز ھست.

۶ )استفاده از دو رنگ متضاد در پرده ھا، میتواند فضای رنگين و متنوعی را خلق می کند. رنگ زرد از دسته رنگ ھای گرم است و استفاده از یک رنگ سرد مانند سبز روشن در کنار آن موجب توازن جلوه ھای دیداری و القای تعدیل دما در اتاق خواهد شد. استفاده از دو رنگ متضاد و مکمل در فضایی مانند اتاق خواب بسيار توصيه می شود.

به اشتراک گذاری این مطلب :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *