مدل سرویس خواب جدید

مدل سرویس خواب جدید

مدل سرویس خواب جدید

طراحی دکوراسيون با پارچه ھای طرح دار در بسياری از مواقع ما باید دكوراسيون یك اتاق را بر مبنای مبلمان موجود یا سرویس خوابی كه از قبل داریم طراحی كنيم و در اغلب موارد پارچه مبلمان و یا سرویس خواب پارچه ای طرح دار و متشكل از چند رنگ است.

طراحی دکوراسيون با پارچه ھای طرح دار در بسياری از مواقع ما باید دكوراسيون یك اتاق را بر مبنای مبلمان موجود یا سرویس خوابی كه از قبل داریم طراحی كنيم و در اغلب موارد پارچه مبلمان و یا سرویس خواب پارچه ای طرح دار و متشكل از چند رنگ است. در چنين مواقعی بھترین كار بھره گرفتن از نبوغ طراح پارچه مبلمان یا سرویس خواب است. چنان كه می دانيد طراحان پارچه با مطالعه بر روی تاثيرات رنگ ھا در كنار یكدیگر و صرف وقت و آزمایش حالت ھای گوناگون برای به تعادل رساندن رنگ ھا به یك طرح می رسند. حال ما با دراختيار داشتن پارچه طرح داری كه نتيجه این تلاش ھا و مطالعات است می توانيم از آن به عنوان راھنمایی برای انتخاب رنگ ھای مورد نياز برای دكوراسيون اتاق استفاده كنيم. ابتدا پارچه را به دقت نگاه كنيد و ليستی از رنگ ھای به كار رفته در پارچه تھيه كنيد. رنگ غالب به كار رفته در طرح را در ابتدا و بقيه را برحسب مقدار سطح اشغال شده توسط آنھا در طرح پارچه طبقه بندی كنيد. در تصویر ملاحظه می كنيد كه رنگ آبی رنگ غالب به كار رفته در پارچه طرح دار سرویس خواب است و سپس سفيد بيشترین فضا را به خود اختصاص داده و در آخر زرد و صورتی كه تقریباً به مقدار مساوی در طرح پارچه به كار رفته اند قرار دارند. حال، اتاق را در نظر بگيرید. وسيع ترین سطح اتاق كه می تواند به یك رنگ درآید كدام است؟ این اتاق وسيع ترین بخش دیوارھا ھستند و پس از آن سقف ممكن است تصور شود كه سطح كف اتاق نيز از آنجا كه ھم مساحت با سقف است به اندازه سقف باید مورد توجه قرار گيرد ولی در طراحی رنگی اتاق ھميشه باید اتاق را با وسایل و مبلمانی كه در آن قرار می گيرند تصور كنيم و جای گيری این وسایل از مساحت زمين و كف اتاق می كاھد چنان كه سطحی بسيار كوچكتر از سقف در معرض دید بيننده قرار می گيرد. در اینجا رنگ دوم به سقف اختصاص یافته است و سپس از دو تشك زرد و صورتی كه ابعادی برابر دارند برای صندلی كه در كنار اتاق قرار گرفته است استفاده شده. تكرار این رنگ ھا را به صورت ناخالص تر و ضعيف تر در رنگ مایل به زرد چوب كف اتاق و یا پارچه راه راه سفيد و آبی روبالشی ھا و حاشيه چھارخانه زرد و سفيد تخت می بينيم. با به كارگيری این روش شما خواھيد دید كه طراحی دكوراسيون یك اتاق بر مبنای رنگ ھا و ميزان به كارگيری آنھا در یك پارچه طرح دار كه در این دكوراسيون به كار رفته بسيار ساده تر از طراحی رنگی دكوراسيون بدون وجود چنين راھنمایی است. از پارچه ھای طرح دار گاھی برای تاكيد كردن و چشمگير ساختن بخشی از مبلمان یك اتاق نيز استفاده می شود به عنوان مثال وقتی بخواھيم تخت در یك اتاق نشيمن مركز توجه قرار گيرد و بيشتر از بقيه عناصر در اتاق توجه بيننده را جلب كند استفاده از پارچه ھای طرح دار یكی از آسان ترین روش ھا برای نيل به این مقصود است. این امر با به كارگيری تناليته ھای مختلف از یكی از رنگ ھای به كار رفته در طرح پارچه برای دیگر عناصر اتاق و فضای اطراف تخت یا كاناپه كه پس زمينه ای تك رنگ را برای آن فراھم می آورند به آسانی تحقق می یابد. در اینجا اطلاعات و دانش شما درباره رنگ ھا به كمك شما می آید.اغلب پارچه ھای طرح دار از چند رنگ مختلف تشكيل شده اند كه امكان انتخاب رنگ ھای متنوعی را برای ایجاد یك پس زمينه تك رنگ دراختيار شما قرار می دھد. حال شما با توجه به خصوصيات فيزیكی و ویژگی ھای معماری اتاق می توانيد مناسب ترین رنگ را به عنوان پس زمينه انتخاب كنيد. به عنوان مثال اگر پارچه ای از رنگ ھای آبی، گلبھی و زرد تشكيل شده باشد چنانچه اتاق شما خيلی وسيع و بزرگ باشد بھترین انتخاب رنگ گلبھی خواھد بود كه به فضا صميميت بيشتری می بخشد و فضای اتاق را جمع تر و صميمانه تر می نمایاند و یا در صورتی كه اتاق شمالی است و پنجره ھای آن رو به شمال بوده از آفتاب و نور مستقيم زیادی برخوردار نيست. انتخاب رنگ زرد می تواند نمای آفتابی و روشن به آن ببخشد. اما اگر اتاق شما یك اتاق نشيمن است كه مایليد فضای آن اندكی رسمی به نظر برسد استفاده از رنگ آبی به عنوان پس زمينه این پارچه طرح دار نظر شما را بھتر تامين خواھد كرد.

به اشتراک گذاری این مطلب :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *