اتاق خواب استوایی

اتاق خواب استوایی

اتاق خواب استوایی

ميزان بھره مندی یک فضا از نور طبيعی از جمله مھم ترین مواردی است که در انتخاب مکان باید مورد توجه قرار گيرد. اگرچه این روزھا با وجود تنوع موجود در توليد منابع نورزای مصنوعی نور کافی برای انجام امور مختلف در فضا فراھم شده….

ميزان بھره مندی یک فضا از نور طبيعی از جمله مھم ترین مواردی است که در انتخاب مکان باید مورد توجه قرار گيرد. اگرچه این روزھا با وجود تنوع موجود در توليد منابع نورزای مصنوعی نور کافی برای انجام امور مختلف در فضا فراھم شده ولی کيفيت آن با کيفيت و تاثيرات حاصل از نور طبيعی قابل مقایسه نيست. در ضمن با کاھش مصرف نور مصنوعی در مواقعی که بتوان از نور طبيعی استفاده کرد، گامی مھم برای صرفه جویی در انرژی نيز برداشته می شود. بنابراین در انتخاب ساختمان محيط زندگی خود به تعداد، ابعاد و موقعيت جغرافيایی پنجره ھا در نقشه توجه زم را داشته باشيد. واضح است ھر چه تعداد پنجره ھا بيشتر بوده و ابعاد آنھا بزرگتر باشد این اشعه ھای شفابخش طبيعی بھتر و بيشتر به داخل محيط خانه وارد می شوند ولی اھميت موقعيت جغرافيایی پنجره ھا را نيز نباید نادیده شمرد زیرا با توجه به تغيير فصل پنجره ھا نيز گذرگاه متغيری برای ورود نور خورشيد به داخل ھستند یعنی ممکن است اشعه نور خورشيد در فصلی از سال از پنجره ای عبور کرده و در فصل دیگر مرز ورود آنھا تنھا تا لبه بيرونی ھمان پنجره باشد. به طور کلی در انتخاب فضایی مناسب به جھت موقعيت پنجره ھا داشتن پنجره ھایی رو به جنوب از جمله اولویت ھای یک ساختمان است. این پنجره ھا مدخل خوبی برای ورود نور خورشيد به داخل آن ھم در فصول سرد سال ھستند در حالی که در موقعيت ھای دیگر ممکن است زمانی از نور شدید و مستقيم آفتاب در فضای خانه بھره مند باشيد که وجود آن نه تنھا خوشایند نبوده، بلکه آزاردھنده و گاھی طاقت فرسا نيز ھست. پنجره ھای رو به غرب دارای چنين شرایطی در گرم ترین ساعات فصل تابستان ھستند؛ پنجره ھای رو به شمال و شرق نيز معموًلا معابر خاص و تاثيرگذاری برای تابش نور خورشيد به داخل به حساب نمی آیند و وجود آنھا تنھا به لحاظ بھره مندی از نور و روشنی حاصله از خورشيد ارزشمند است. حال با تمام این تفاسير در صورتی که ميزان نورگيری فضای خانه شما به جھت موقعيت پنجره ھا، تغيير فصل و یا ھر عامل ساختاری دیگری وضعيت نامطلوبی را، حتی به طور موقتی در سال دارد، می توانيد با استفاده از راھکارھای متعدد، نور موجود در محيط را افزایش دھيد:

١ )کاربرد رنگ ھای روشن: از آنجا که رنگ ھای روشن ھمواره انعکاس دھنده ھای خوبی برای نور و رنگ ھای تيره جذب کننده ھای مناسبی برای آن ھستند، در نظر گرفتن این اصل می تواند شما را برای یافتن راه ھایی جھت استفاده بھينه از نور موجود در فضا یاری دھد. در ھمين راستا لازم است برای پوشش دیوارھا، سقف ھا و حتی کف ھا از رنگ ھای روشن استفاده کنيد. علاوه بر اینھا در انتخاب لوازم دکوراسيونی اصلی و بزرگ نيز کاربرد رنگ ھای روشن را از یاد نبرید. البته در این گونه لوازم، تنھا رنگ عامل موثر محسوب نمی شود بلکه طرح و حتی بافت نيز جایگاه ویژه ای دارند. طرح ھای شلوغ و بافت ھای خشن و پيچيده نيز تا حدودی ھمان تاثير رنگ ھای تيره را در جذب نور خواھند داشت. در حالی که طرح ھای خلوت و بافت ھای صاف و صيقلی در انعکاس نور خورشيد، نتيجه ای معکوس دارند.این موضوع در مورد کف پوش ھا و پوشش دیوارھای فضاھایی مانند آشپزخانه و سرویس ھای بھداشتی نيز به وضوح دیده می شود. پوشش ھای سنگ و سراميک گذشته از موضوع رنگ به جھت سطح صيقلی شان به مراتب بيشتر از انواع دیگر حتی با وجود رنگ روشن، نور را منعکس می کند.

٢ )تغيير شيشه ھا: با توجه به سيستم آپارتمان نشينی و اشراف ساکنين آپارتمان ھا به داخل فضاھای یکدیگر از طریق پنجره ھا، کاربرد شيشه ھای مشبک و به خصوص شيشه ھای رفلکس در ساختمان سازی رواج بسياری دارد. شيشه ھای رفلکس با وجود آنکه دارای مزیت ناپيدا بودن فضای داخل از بيرون در روز ھستند ولی درصد زیادی از نور را به خود جذب کرده و مانع ورود آن به داخل می شوند. لذا برای حل این مشکل شما می توانيد در صورت امکان شيشه ھای معمولی را جایگزین کرده و از پرده به عنوان حافظی برای استقلال فردی و خانوادگی در محيط خانه استفاده کنيد. پرده ھای توری نازک نيز در ھنگام روز بدون وجود نورپردازی مصنوعی روشن در داخل، مانع اشراف بوده و در ھنگام شب نيز این ترکيب را می توان با پرده ای ضخيم کامل کرد.

٣ )نقش آینه در انعکاس نور: با نصب آینه در مکان ھایی از خانه که امکان انعکاس نور توسط آینه از طریق پنجره وجود داشته باشد، نور موجود را افزایش دھيد. البته این موضوع رابطه مستقيمی با مکان نصب آینه، زاویه آن و ھمچنين فاصله آینه از پنجره دارد. صرف نظر از افزایش نور توسط آینه از آن به عنوان ھادی و انتقال دھنده نور نيز می توان استفاده کرد به این معنا که شما می توانيد با نصب مناسب آینه ای در فضایی با نور کافی، مقداری از نور را به فضای مجاور کم نور یا بدون نور آن نيز منتقل کنيد.

۴ )تغيير پرده ھا: اگر برای پنجره ھا تنھا از پرده ای ضخيم در ھنگام روز و شب استفاده می کنيد آویختن پرده ای نازک از جنس تور و یا حریر در رو و یا زیر پرده ضخيم توصيه می شود. در ميان پرده ھای نازک نيز ھر چه ضخامت کمتر باشد، نور بيشتری را از خود عبور می دھد.

به اشتراک گذاری این مطلب :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *