آرامش در اتاق خواب کودکان

آرامش در اتاق خواب کودکان

آرامش در اتاق خواب کودکان

آرامش در اتاق خواب کودکان اتاق خواب یك كودك یا نوزاد، متفاوت از آن چيزی است كه در فنگ شویی برای اتاق خواب در نظر گرفته می شود. اتاق خواب باید در بخش جنوب شرقی خانه باشد.

آرامش در اتاق خواب کودکان اتاق خواب یك كودك یا نوزاد، متفاوت از آن چيزی است كه در فنگ شویی برای اتاق خواب در نظر گرفته می شود. اتاق خواب باید در بخش جنوب شرقی خانه باشد. به این خاطر كه انرژی زندگی بخش در ھنگام طلوع آفتاب برای سلامتی كودك مفيد است، این مسئله بارھا در فنگ شویی اشاره شده است. در فنگ شویی آمده بھتر است اتاق كودك ھشت ضلعی، با نور طبيعی و تھویه مناسب باشد و البته با فاصله بسيار نزدیكی به اتاق والدین. اگر اتاق به طور طبيعی تاریك است، چراغ ھای اتاق را بيشتر كنيد. پنجره اتاق كودك باید رو به زندگی باز شود، سنت فنگ شویی بر این باور است كه چشم انداز یك باغ و گياھان سبز و شاداب و پر برگ، نشاط آفرین است اما یك خيابان شلوغ كه مملو از زندگی است نيز می تواند مفيد باشد. به یاد داشته باشيد كه حضور سبزی در لب پنجره، انرژی مورد نياز را برای اتاق فراھم می كند. رنگ سبز روشن برای اتاق كودك بسيار مناسب و چشمگير است، چرا كه این رنگ با عنصر چوب در ارتباط است و جوانه زدن و رشد گياھان را به خاطر می آورد. اگر فرزندتان پسر است، سعی كنيد اتاقش را با رنگ ھای سرد چون آبی، تزیين كنيد اما اگر فرزندتان دختر است، رنگ ھای گرم، مانند قرمز و صورتی پررنگ كه به او اعتماد به نفس ببخشد. طرز قرار گرفتن تخت، مانند بزرگسان است، نباید رو به در یا پنجره باشد اما سر تخت می تواند رو به دیوار باشد و در طول یك ضلع اتاق قرار گيرد. اتاق بچه ھا باید ساده و راحت باشد و فضاھایی برای پرورش و لذت از سرخوشی و آسودگی خاطر دوران كودكی داشته باشد. به یاد داشته باشيد كه بچه ھا در جریان رشد به سرعت تغيير می كنند، ماه به ماه عوض می شوند، بنابراین مشخص است كه آنھا نياز دارند كه این روند در محيط اطرافشان نيز بازتاب پيدا كند. دست كم دو سال یك بار باید اثاثيه را دوباره بچينيد و آرامش اتاق را تجدید كنيد. چرا كه كودكان شما مانند دیگران نسبتا به رنگ ھا، شكل ھا و تصاویر واكنش نشان می دھند، شما باید این موضوع را بپذیرید، زیرا آنھا با احساس قوی خود می دانند چه چيزی برایشان خوب است و چه چيزی بد. وسایل را در اتاق خواب فرزندتان طوری بچينيد كه به راحتی از روی تخت آنھا را ببينند، چرا كه به احساس امنيت بيشتری می رسد. اگر كمدھا و قفسه ھا حالت عمودی داشته باشند بھتر است. اگر فرزندتان دختر است و اتاق رو به شمال بود و نور كمی دریافت می كرد، از رنگ آبی برای تزیين استفاده نكنيد. به یاد داشته باشيد نوع به كار بردن رنگ در اتاق كودك بسيار مھم است، یعنی اگر می خواھيد با رنگ آبی اتاقش را تزیين كنيد، آبی تيره نباشد، بلكه آبی روشن باشد. سبز روشن، ليمویی، كرم، خاكستری كمرنگ و در یك عبارت رنگ ھای روشن استفاده كنيد. نحوه قرارگرفتن تخت بچه ھا در اتاق خواب مانند تخت بزرگسان است كه در ادامه به مواردی از نگاه فنگ شویی اشاره می كنيم، به این توصيه ھا توجه كنيد: ▪ اتاق خواب باید تنھا یك در ورودی داشته باشد، نه به این ترتيب كه انرژی به سرعت از دری وارد شده و از در دیگر خارج شود. نكته مھم این است كه نباید در وضعيتی بخوابيد كه سر شما به سمت در باشد، زیرا اگر قادر به دیدن شخصی نباشيد كه وارد اتاق می شود، ھميشه احساس ناخوشایندی دارید، از طرفی پای شما ھم نباید مستقيم به سمت در باشد. ▪ اگر در اتاق خوابتان حمام دارید، پای شما به سمت در آن نباشد، زیرا این اتاق كه عنصر آب بر آن حاكم است، انرژی جسمانی شمارا جذب خواھد كرد. ھمين توصيه ھا در مورد پنجره ھم می شود، با این تفاوت كه در این مورد، نه سر و نه پا، ھيچ كدام نباید مستقيم رو به پنجره باشد. ▪ استفاده از آینه در اتاق خواب چندان مورد تایيد نيست، در حقيقت اصلا توصيه نمی شود، به جز در پای تخت خواب… اما اگر در اتاق خوابتان آینه دارید، باید روی آن را قبل از خواب بپوشانيد، آینه ھا باید از مسير دید فرد خوابيده دور نگه داشته شوند، چينی ھا معتقدند در ھنگام خواب، روح بدن را ترك می كند و ممكن است به ھنگام بازگشت به بدن، از انعكاس خودش در آینه وحشت كند و بگریزد و برای ھميشه فرد را ترك كند كه این نتایج خوبی در بر نخواھد داشت. ▪ الكتریسيته باید كمترین حضور را در اتاق خواب داشته باشد، وسایل برقی كه در اتاق استفاده ميكنيد، از نظر دور باشند، چرا كه تشك ھای برقی بسيار بد و ناپسند ھستند اما اگر می خواھيد از یكی از این تشك ھا استفاده كنيد، مطمئن شوید از آن نوعی است كه می توانيد پيش از استراحت خاموشش كنيد. ▪ بھتر است اتاق خوابتان به اندازه كافی بزرگ باشد، كمدھا می تواند به طور اریب در عرض گوشه ھای اتاق قرار گيرند تا بدین ترتيب گوشه ھای زاویه دار اتاق را متعادل كنيد.

به اشتراک گذاری این مطلب :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *